VAI CENTRS PALIKS KĀ DZĪVA VIDE DZĪVAI TAUTAI?

VAI CENTRS PALIKS KĀ DZĪVA VIDE DZĪVAI TAUTAI?

Kanadas Latviešu Centra Toronto valde atbild uz biedru jautājumiem

Izdzirdot ziņas par Latviešu Centra Toronto grūtībām pa­stāvēt, jūtams satraukums gan Centra biedru, gan Toronto latviešu sabiedrības vidū. Vai­rāki biedri uzdevuši jautā­ju­mus Centra valdei par darbību un nākotni, un sniedzam arī mūsu lasītājiem valdes atbil­des.

 

Financiālā situācija

 

Latviešu Centra Toronto 2019. gada biedru sapulcē bija skaidrs, ka Centrs zau­dē naudu. Tomēr summa ne­bija liela (- $ 26,552), salī­dzi­not ar iepriekšējā gada ienākumu (+ $ 172.516). Pro­tams, tagad ir vēl daudz sarežģītāk ar Covid-19, Eg­lin­ton Ave būvniecību, plū­diem, u.c. Tomēr jautājums: Ko Centra valde ir nolēmusi darīt, lai labotu financiālo stāvokli? Mēs uzskatām, ka ēdināšanas pakalpojuma “The Birches” slēgšana tikai vēl vairāk pasliktinās situā­ciju. Kādas ir iespējas Cen­tram iegūt naudu: hipotēka, valdības palīdzība, sadar­bība ar citiem uzņēmumiem, skolām vai citām iestādēm, ziedojumu akcijas?

Atbilde: Kā jau tika pārru­nāts pagājušā gada Centra bied­ru sapulcē, līdzšinējais Cen­tra vadī­bas modelis jau nedarbojās kā­du laiku dēļ iz­maksu pieauguma, īpaši pēc minimālās algas paaugstinā­ša­nas, novecojušām telpām, To­ronto latviešu kopienas sama­zināšanās, Eglinton Ave būv­niecības u.c. Pēdējo trīs gadu financiālais pārskats rāda, ka izdevumi aug pārāk strauji sa­līdzinot ar ienākumiem. Latviešu Centrs zaudējis ienā­kumus kopš vismaz 2016. ga­da, un šie zaudējumi pieaug: $ 88,000 darbības gadā, kas beidzās 2017. gada 30. jūnijā, $ 107,000 2018. gadā, $ 295,000 2019. gadā. Tīrie ie­nākumi, ko jūs minat, ir ti­kai pateicoties devīgiem zie­do­jumiem un novēlējumiem, ko Centrs ir saņēmis.  Bez tam The Birches devums ko­pējos ienākumos ir bijis mi­nimāls, savukārt 2019. gadā tā zaudējumi bijuši gandrīz $ 100,000. Tas bija pirms jeb­kādām personāla un darbības izmaiņām.

Centra valde rīkojas, lai sa­vestu kārtībā mūsu finances. Vissvarīgākais, mēs samazi­nām fiksētās izmaksas, cik vien tas iespējams. Lai pildītu mūsu mandātu nodrošināt na­mu Toronto latviešu kopienai un piedāvātu telpas daudzām latviešu kultūras un izglītības grupām, valde saglabā darbu trīs Centra darbiniekiem un likvidē pakalpojumus, kas de­va zaudējumus, īpaši The Bir­ches. Diemžēl, Covid-19 ir sa­grāvis mūsu plānus, jo īslai­cīgi esam zaudējuši trīs īres ienākumu avotus un Centrs ir slēgts visiem, izņemot Nor­thern Birch kreditsabiedrībai. Kad Covid-19 ierobežojumi tiks atcelti, ceram atgūt pie­tiekamus ienākumus, lai segtu mūsu samazinātos izdevumus. Ja ierobežojumi pastāvēs il­gāk nekā sagaidīts vai ja mūsu sagaidītie ienākumi neatgrie­zīsies, valde turpinās veikt fi­nanciālus pielāgojumus, līdz sasniegsim rentablu financiālu stāvokli.

Svarīgi atcerēties, ka valde turpinās piedāvāt Centra tel­pas latviešiem. Ēdienu sarīko­jumiem sagāds vai nu brīvprā­tīgie darbinieki vai tas tiks pie­gādāts par maksu no citiem uzņēmumiem. Mēs atgriezī­si­mies pie mūsu pamata – vei­cināt aktīvu latviešu sabied­rības iesaisti Centra darbībā. Valde ir pārliecināta, ka lie­lā­ka sabiedrības iesaiste stipri­nās Toronto latviešu kopienu.

 

Uzņēmējdarbības vadība

 

Uzskatām, ka ir ļoti sva­rīgi uzlabot uzņēmējdarbī­bas vadību (marketing), kas palielinātu īres un citus ie­nā­kumus. Pēdējā laikā re­dza­mas pozitīvas zīmes, to­mēr tās nesasniedz plašāku sabiedrību un apkārtnes uz­ņēmumus.

Kas ir atbildīgs par Cen­tra mārketinga iniciātīvām un kādi ir Centra uzņē­mēj­darbības plāni? Mēs sapro­tam, ka tas nav viegls uzde­vums, un arī iepriekš bieži vien nav izdevies, tomēr ta­gad tas ir svarīgāks nekā jeb­kad.

Atbilde: Par mārketinga vir­zieniem atbild biroja vadī­tājs Mareks Nēgels un izpild­direktore Meta Bāze. Valde pār­skata šo procesu un sniedz ieteikumus. Izpilddirektore ir pētījusi vairākas iespējas un stratēģijas, ieskaitot sarīkoju­mu organizātoru sasniegšanu ar interneta starpniecību, lai palielinātu iespēju poten­ciā­liem īrniekiem iepazīties ar Centra piedāvājumu. Kad Co­vid-19 ierobežojumi tiks at­celti, mēs būtu priecīgi par pa­pildus palīdzību mārketinga nozarē no kāda, kam ir pro­fe­sionāla pieredze un zināšanas.

 

Sabiedrības iesaiste valdes lēmumos

 

Mēs nejūtam, ka Centra valde ir atklāta ar sabied­rību. Šķiet, ka pat valdes lo­cekļu starpā ir zināma sle­pe­nība, īpaši attiecībā pret darbiniekiem. Neesam dzir­dē­juši nevienas sarunas ar sabiedrību attiecībā uz The Birches slēgšanu, kas bija val­des vienpusējs lēmums, ne­konsultējoties ar bied­riem. Šajā gadījumā biedru sapulce būtu bijusi vēlama.

Centra valdes locekļi ir re­ti redzami tādos sabiedris­kos sarīkojumos kā Azaids, Pensionāru apvienības saieti vai koncerti. Valde bieži vien šķiet atšķelta no sa­bied­rības un nepiedalās Cen­tra sarīkojumos. Valde gan ir mēģinājusi sasniegt sabiedrību ar aptaujām un ziņu lapām.

Mēs neesam in­formēti par valdes locekļu pie­nāku­miem, piemēram, vai ir dar­binieku komiteja (Human Resources committe), kas ir atbildīga par neseno darbi­nieku atlaišanu? Vai ir na­ma komiteja? Grūtos brīžos vadītāji parasti iesaista sa­biedrību (kādas, piemēram, ir Kanadas premjērministra Justin Trudeau ik dienas uz­runas).

Jautājums ir, kā Centra valde iesaista pārrunās Cen­tra biedrus, brīvprātīgos dar­biniekus un arī plašāku latviešu sabiedrību Toronto un visā Kanadā?

Atbilde: Valde nejūt, ka tās locekļu starpā valdītu kāda slepenība. Mēs saprotams, ka atsevišķi valdes pieņemti lē­mumi nav populāri, bet uz­sveŗam, ka neviens no šiem lēmumiem nenāca viegli. Ša­jos spiedīgajos apstākļos Cen­tra valdei nācās rīkoties ātri, lai nodrošinātu, ka šī organi­zā­cija vispār izdzīvo. Centra valdi ievēl biedri, lai tā pie­ņemtu lēmumus Centra intere­sēs. Ja valde nepieņemtu stei­dzīgu lēmumu slēgt The Bir­ches, Latviešu Centrs Toronto būtu bankrotējis jau jūnijā. Mēs novērtējam biedru iebil­dumus un baža, bet kā uzti­cības personas, kam ir pienā­kums rīkoties organizācijas la­bākajās interesēs, mēs bijām spiesti pieņemt grūto lēmumu slēgt The Birches bez kon­sul­tēšanās ar biedriem. Galvenā šīs rīcības motivācija bija pa­ildzināt Centra pastāvēšana pēc iespējas ilgāk.

Katra valdes locekļa pienā­kumi un darbība komitejās ir un vienmēr ir bijusi pieejama mūsu mājaslapā: https:/ /latviancentre.org/latviesu-centrs/centra-valde/. Valde tur­pina plānot Latviešu Centra nākotni un, tiklīdz pandēmija mitēsies, cerams sasaukt bied­ru sapulci pēc iespējas drīzāk, lai varam pārrunāt nākotnes plānus un atbildēt uz jautā­ju­miem par pašreizējo situāciju un izaicinājumiem, kas Cen­tram ir priekšā.

 

Umurkumurs

 

Umurkumura būtība ir bi­jusi pārrunu iemesls jau daudzus gadus. Vai Umur­ku­murs ir kā ienākumu avots ($ 150 ienākums pagā­jušā gadā), vai tā ir kā tik­šanās vieta biedriem, kuŗi sanāk kopā, lai paēstu, ie­dzertu, noklausītos kādu priekš­lasījumu un atpūstos. Nav svarīgi, kāds ir iemesls, bet Umurkumura pašreizē­jais stāvoklis ir nožēlojams. Bija plūdi, bet apdroši­nā­ša­nas jautājums netika risi­nāts laikā. Aizkavēšanās to atjaunot šķiet neparasti ga­ŗa un šir sajūta, ka remont­darbi vispār nenotiek. Iz­ska­tās, ka tiek plānoti ļoti dārgi uzlabojumi, lai arī iepriekšējais architekta Ul­da Gustava plānojums dar­bojās labi ilgu laiku. Ņemot vērā Centra pašreizējo stā­vokli, šķiet, ka piemērotāks būtu remonts nevis pār­būve.

Atbilde: Runājot par to, vai Umurkumura loma ir radīt ie­nākumus, vai būt vietai, kur satikties, valde uzskata, ka šīs abas lietas ir apvienojamas, kā tas ir jau bijis vairākus gadus. Plūdi izmainīja vairākus Umur­kumura pārbūves plāns. Pašlaik dēļ plūdu izraisītiem bojājumiem nav iespējams to atjaunot tādu kāds tas bija. Pārrunas ar apdrošināšanas kom­paniju par to, ko viņi segs un ko nē, tiešām ir palē­ni­nā­jušas šo procesu, ko vēl vairāk saasinājis Covid-19. Lai arī jums šķiet, ka šie aizkavējumi ir valdes nemākulības dēļ, to­mēr tie visi ir saistīti ar ap­drošināšanu un ir ārpus valdes kontroles.

 

The Birches

 

Daudzi Centra  biedri uz­skata, ka ēdināšanas uzņē­muma The Birches slēgšana ir nopietna kļūda. Centrā pē­dējā laikā regulāri, pār­svarā ik nedēļu, notika vai­rāki notikumi – Toronto Latviešu pensionāru apvie­nības (TLPA) saieti, balles deju apmācības, koŗu mēģi­nā­jumi, tautas deju mēģi­nā­jumi, korporāciju sarīko­jumi un dažādu komiteju sēdes. Daži no šiem sarī­ko­ju­miem varētu iztikt bez ēdie­na, tomēr citi nevar, īpa­ši pensionāru saieti. Bez tam arī ceturtdienu un sest­dienu ēdienu tirdziņi šķita ienesīgi (vismaz tik ilgi, ka­mēr tos rīkoja brīvprātīgie darbinieki, kas nu ir beiguši to darīt) un iecienīti, arī nelatviešu vidū, ku­ŗi te ie­ra­dās tikai nopirkt ēdienu. Vai ir iespējams atrast kādu uz­ņēmumu, kas nodrošinātu ēdienu tirdziņu un citus sa­rīkojumus, un par kādu ce­nu?

Un kā ar daudziem sarī­ko­jumiem, kā Speakers Se­ries, biedrības sarīkojumi, Azaidi, vasaras BBQ, Jāņi, kāzas, bēres un Mārtiņu tir­gus, kuŗos ēdiens ir nepie­ciešams? Daudzi no šiem sa­rīkojumiem ienes naudu. Bez ēdiena piedāvājuma Centrs ne tikai cietīs financ­iāli, bet arī nebūs vairs ie­cienīta biedru, klientu un draugu tikšanās vieta. Tādi sarīkojumi kā balles deju ap­mācības varētu tikt arī pārtraukti.

Vai valdei ir plāns, kā rī­koties? Kas pārraudzīs bāru un ēdienu? Ja kādam būs nepieciešams ēdiena piegā­dā­tājs, vai valdei ir ietei­kumi, ko lietot? Vai virtuve būs pieejama ar visiem trau­kiem? Vai valde nodrošinās ar darbiniekiem, kas pār­rau­dzīs sarīkojumus?

Atbilde: Kā jau iepriekš mi­nējām, ir vienkārši neiespē­jami turpināt nodrošināt ēdie­na piegādes pakalpojumus ar Centra apmaksātiem darbinie­kiem. Lai arī jūs minat, ka sa­rīkojumi ienes īres maksu, to­mēr to ļoti samazina izdevumi par ēdiena nodrošināšanu.

TLPA saietiem, balles dejo­tājiem, koŗiem, Speaker Se­ries, dejotājiem, kāzām, bē­rēm un citiem sarīkojumiem būs pieejamas Centra telpas, ieskaitot virtuvi. Kā tas jau ir ar citām organizācijām, pie­mē­ram igauņiem un Hamil­tonas latviešiem, grupas varēs izmantot virtuvi, lai sagata­votu ēdienu. Ja būs nepie­cie­šams ēdiena piegādātājs, Cen­tram būs saraksts ar ieteica­majiem partneŗiem vai arī katrs varēs lietot piegādātāju, ko vēlas. Visus izdevumus segs klients. Centra valde un izpilddirektore pašlaik izskata piemērotākos ēdiena piegādā­tājus, lai būtu pārliecināti, ka tie varēs nodrošināt tādas pa­šas augstas kvalitātes ēdienu par pieņemamu cenu, kā mūsu klienti ir pieraduši. Centrs tur­pmāk vairs nesegs izdevumus par ēdienu, bet palīdzēs klien­tiem izdevumus samazināt, kur vien iespējams. Mēs uz­sve­ŗam, ka valde mēģina vei­dot šo pāreju tik gludu, cik vien iespējams.

 

Skats nākotnē

 

Izskatās, ka Centrs ir pa­zaudējis skaidru skatu un kultūrālo redzējumu. Vai tas ir kultūras centrs, vai uzņēmums? Biedri labprāt saņemtu detalizētāku izklās­tu par to, kā Centrs domā turpināt darboties šajā grū­tā laikā. Nodrošināt Centra darbību pat labos laikos ir grūts uzdevums. Tagad val­dei ir ļoti smags uzdevums atgriezt Centru pie dzīvības, neatmetot tā pamata vīziju būt “dzīvai videi dzīvai tau­tai”. Daudzus cilvēkus uz­trauc Centra nākotne.

Kāda ir Centra pašreizējā vīzija? Cik daudz cilvēku zie­dos vai novēlēs naudu Cen­tram, ja viņi domā, ka viss ir zaudēts? Kas aplaistīs puķes, kad mēs visi būsim prom?

Atbilde: Centra valdes  vī­zi­ja nav mainījusies no tās, kas mūsu domās ir ierakstīta jau pirms 40 gadiem – dzīve vide dzīvai tautai. Tas ieskaita visas paaudzes, no pašiem ve­cākiem līdz jaunākiem, un visus latviešus, – gan “super­letiņus”, gan tos, kas nav lat­viešu sabiedrībā parādījušies gadiem un kuŗu vienīgā saite ar Toronto latviešu sabiedrību ir Centra ziņu lapa “Kas No­tiek” un ieskatīšanās Centra Facebook lapā.

Centra jaunākais projekts – pārsteiguma saiņi senioriem – pierāda, ka mēs esam spējīgi pielāgoties izaicinošiem ap­stāk­ļiem un izmantot grūtības, lai palīdzētu mūsu vecākai pa­audzei. Mēs pateicamies goda konsulam Kārlim Vasarājam par šo ideju.

Noslēdzot, nākotnes attīstī­bas komiteja pašlaik cītīgi strā­dā, lai izveidotu priekšli­kumus Centra ilgtermiņa nā­kotnei, kas vērsti galvenokāt, lai nodrošinātu vietu, kur plaukt latviešu kultūrai. Sprie­žot pēc nesenās aptaujas re­zul­tātiem, ir skaidrs, ka Cen­tram jāpaliek tur, kur tas ir. Nākotnes attīstības komiteja un valde strādā kopā, lai, ie­vērojot arī biedru ieteikumus, šo nākotnes vīziju prezentētu biedriem nākamā Kanadas Lat­viešu Centra Toronto bied­ru sapulcē septembrī.

 

KLCT Valde

12.5.2020

 

X