KĀ LATVIEŠU CENTRA TORONTO DRAUGI ŠOGAD SVINĒJA JĀŅUS

Mīļie Latviešu Centra drau­gi! Vai plūcāt Jāņu zāles? Vai pināt vainagus šogad?… vai nē. Vai gatavojāt Jāņu sieru?  Vai baudījāt gardu Jāņu mie­lastu?… vai nē. Vai dzērāt alu, dziedājāt līgo dziesmas, vai dejotāt?… vai nē.  Varbūt spē­jāt ugunskuru uzkurināt un mē­ģināt pāri tam lekt?… vai varbūt nē. Varbūt bijāt tik lai­mīgi, ka ar dažiem draugiem vai ģimeni varējāt satikties personīgi, lai arī šogad svi­nētu Jāņus, vai varbūt tikai pa telefonu parunāties vai satik­ties kādā diģitālā platformā?… vai nē. Jeb varbūt šogad no­lēmāt nemaz nesvinēt Jāņus? Varbūt pavadījāt laiku, klau­so­ties cik melodiski putni dzied un skaisti smaržo ziedi – baudot mieru?… vai varbūt nē. Zinām, katrs no mums mū­su sabiedrībā esam savādāki, ar savādākiem raksturiem, ar citādām interesēm un vaja­dzī­bām. Zinam arī, ka katram no mums ir savādāki dzīves ap­stākļi – vai nu sakarā ar darba situāciju, veselību, vai cik tuvi vai tāli esat no draugiem un ģimenes. Zinām, ka mūsu vi­dū ir tādi, kuŗi ir ļoti sabied­riski un iegūst enerģiju, kad pavada laiku kopā ar citiem. Tamdēļ tādi ļaudis varbūt šo­gad nolēma, ka vienalga cik grūti ar pandēmijas ierobežo­ju­miem, viņiem tomēr bija jāsvin latviešu tautas vislielā­kos svētkus. Tādi sarīkoja svi­nības savās mājās ar tikai pa­šiem tuvākiem, vai lielākā grupiņā uzturot vajadzīgos at­tālumus, vai sarīkoja pieda­līties kādā “Zoom” vai citā di­gitālā platformā, kur virtuāli satikās ar citiem, lai svinētu Jāņus un dziedātu Jāņu dzies­mas. Zinām, ka ir citi, kuŗiem labāk patīk būt vieniem, un enerģija viņiem ir atjaunota, esot mierā. Tādi ļaudis varbūt šogad nolēma izmantot ie­spēju nesvinēt Jāņus ar citiem un pavadīt klusu laiku vie­niem pašiem vai varbūt kopā tikai ar pašiem tuvākiem. Ir tādi, kuŗiem ir svarīgi saģērb­ties tautiskos tērpos un nodro­šināt, ka svinības ir pilnas ar senām Jāņu tradicijām un daudz dziedāšanas, un ir tādi, kuŗiem tikai ir svarīgi, ka ir alus. Zinām, ka ir tādi, kuŗi nožēloja, ka nevarēja šogad Lieldienas svinēt ar ģimeni, un tamdēļ savienoja dažas Lieldienu tradicijas kopā ar Jāņu tradicijām. Jo laiks bija tik karsts un sutīgs, nevis olas mest un ķert, bija ūdens ba­lonus jāmet un “jāķeŗ”. Nevis olas ripināt vai vainagus mest kokā, uzdevums bija vainagus ripināt, lai redzētu, kuŗam vainags tālāk aizripos.  Varbūt ir izveidojusies jauna Jāņu tra­dicija? Zinām, ka ir tādi, kuŗiem pēdējā laikā ir daudz vairāk brīvais laiks un tamdēļ ir mek­lējuši nodarbības kā pava­dīt laiku. Tiem, kuŗiem uz­nā­ca griba kārtot un tīrīt, no­teik­ti bija mājas un dārzi pavisam gatavi svētkiem. Tie, kuŗi mā­cījās kā cept svaigu maizi, pīrāgus un citus gardumus, no­teikti baudīja bagātīgu Jāņu mielastu. Zinām, ka daudzi arī sēja Jāņu sieru, ieskaitot da­žus, kuŗi šogad iemācījās to darīt pirmo reizi, un arī daudzi baudīja Latviešu Centra tai­sī­to Jāņu sieru. Zinām arī, ka ir tādi, kuŗi gribēja satikties ar citiem, lai svinētu, bet diem­žēl šogad nevarēja. Pandē­mi­jas ierobežojuma dēļ, veselī­bas dēļ vai tādēļ, ka trūka tech­niskās spējas vai griba vir­tuāli tikties, daudzi neva­rēja satikties ar draugiem vai ģimeni. Ir arī daudzi sabied­rībā, kuri tikai piedalās Jāņu svinībās vai citās svinībās, kad ir sarīkoti notikumi, kā pie­mēram, ko Saulaine, Sidra­bene, Tērvete vai Kanadas Lat­viešu Centrs Toronto (KLCT) regulāri rīko. Tamdēļ zinām un saprotam, ka dau­dziem ir sevišķi grūti pāšlaik ar to, ka sarīkojumi, svinības, kursi, deju un koŗu mēģinā­jumi u.t.t. ir bijuši atsaukti Covid-19 dēļ. Vienalga kur vai kā mēs svi­nējām vai nesvinējām Jā­ņus šogad, vienalga kāds mū­su raksturs vai intereses un vajadzības, Kanadas Latviešu Centrs Toronto (KLCT) gaida mūs visus – gan fiziski, kad varēsim atkal droši tikties, gan internetā apciemojot Letts shop veikaliņu. Atbalsts un pa­līdzība no mums visiem ir arī ļoti vajadzīga, lai KLCT turpinātu būt vieta, kur mēs, latvieši, un mūsu draugi varē­sim pulcēties, mācīties, baudīt un svinēt Jāņus, jubilejas un citu. Mazās grupiņās, virtuāli vai vienā mierā ir pieņemami un saprotami Jāņus svinēt šogad, bet plānosim nākam­gad šos lielos latviešu svētkus atkal svinēt kopā kuplā pulkā Kanadas Latviešu Centrā To­ronto. Cerams, ka varēsim at­kal jau drīz satikties, tamdēļ turieties visi sveiki un veseli! KLCT valde  

X