Kanadas Latviešu Centra Toronto valdei ir daudz par ko pateikties

Kanadas Latviešu Centra Toronto valdei ir daudz par ko pateikties

 

Šinī gada laikā, kad mēs, kanadieši, svinam mūsu Pateicības dienu, esam parasti ļoti aizņemti ar darbiem  tīrot māju, pušķojot māju, iepērkot pārtiku, gatavojot lielo mielastu, ēdot lielo mielastu (un varbūt pasnaužot pēc tam) un tad, protams, pavadot visu nedēļu ēdot pārpalikumus no lielā mielasta. Starp visu šo lielo darbu PATEICĪBAS dienai  cerība ir, ka arī pavadām vismaz kādu brītiņu padomāt, par ko esam PATEICĪGI. Zinām, ka ikkatram mums ir par ko būt pateicīgiem. Kanadas Latviešu Centra Toronto valdei ir itsevišķi daudz.

 

Pateicamies par satikšanos klātienē, technoloģiju, labākām financēm, paveiktiem darbiem un jauniem biedriem

 

Esam ļoti pateicīgi, ka pēc ilga laika, rīkojot tikai virtuālas sapulces un sēdes, 2021. g. 30. septembrī varējām beidzot redzēt daudzus jūsu sejas un dzirdēt jūsu balsis klātienē  ne datora ekrānā  Centra gadskārtējā pilnsapulcē. Esam pateicīgi, ka technoloģija eksistē un varējām pārraidīt šo pilnsapulci arī caur Zoom platformu citiem latviešu sabiedrībā, kuŗi nevarēja piedalīties klātienē. Esam itsevišķi pateicīgi Toronto Latviešu pensionāru apvienībai (TLPA), ka šī technoloģija ir bijusi Centram atjaunota. Varējām lietot šo TLPA financēto skaņu un video sistēmu, lai skaidrāk un labāk informētu sabiedrību par Centra darbību pēdējā gadā. Informējām par Centra financēm un kā tās pēdējā gadā ir uzlabojušās. Informējām par vairākiem pabeigtiem būvdarbiem un uzlabojumiem, par plāniem nākotnes darbiem, kā arī par daudziem vajadzīgiem un svarīgiem uzlabojumiem, kuŗiem vajadzēs daudz līdzekļu. Ar klusumu brīdi pieminējām aizgājušos Centra biedrus un ar aplausiem apsveicām lielo skaitu jauno biedru. Arī dzirdējām no Aijas Zichmanes par Kanadas Latviešu Centra Toronto bibliotēkas turpināto apbrīnojamo darbu.

Šī gada pilnsapulcē bijām atgādināti par pēdējā gada Centra notikumiem, kuŗus piedāvājām gan virtuāli, gan ar avīzes rakstiem, gan personīgi pie jūsu durvīm (kā ar sveicienu un pateicības paciņām). Pēdējā gadā virtuāli piedāvājām 18. novembŗa svinības, saites uz izstādēm, runām, filmām, sadziedāšanām, kā arī vairākas virtuālas sapulces, kur centāmies atbildēt uz jūsu jautājumiem un informēt par Centra darbību. Pilnsapulcē bijām atgādināti, ka pēdējā gadā “Latvija Amerikā” avīzē daudzi raksti bija publicēti par Latviešu Centru, Latviešu Centra darbību vai par Latviešu Centra darbiniekiem, ieskaitot vairākus rakstus par latviešu ēdieniem, kuŗos lūdzām jūs dalīties ar jūsu ģimenes receptēm. Ar saņemtām receptēm iesākām jaunu stūrīti mūsu mājas lapā: “Recepšu groziņš”, kur varat atrast vairākas latviešu gardumu receptes un kādus anekdotus. Rakstos arī varēja lasīt par jauno Centra ziedojumu akciju  “Latviešu Centrs, dzīvais dižozols. Ziedosim! Zaļosim! Augsim!”

 

Pateicamies par devīgiem ziedotājiem, čakliem darbiniekiem un bijušiem, pašreizējiem un

jauniem valdes locekļiem

 

Šī gada Centra pilnsapulcē tika arī atgādināts, ka Latviešu Centra notikumi notika ne tikai virtuāli vai avīzēs, bet pateicībā devīgiem ziedotājiem un čakliem darbiniekiem, palīdzējām nokārtot, lai COVID pateicības un sveicienu paciņas būtu sagatavotas un personīgi izdalītas mūsu sabiedrības vecākai paaudzei. Dzirdējām izvilkumus no Elizabetes Ludvikas raksta par viņas ļoti pozitīviem uzskatiem, piedaloties šajā akcijā un redzējām bildes no vairākām paciņu saņēmēju un paciņu dalītāju priecīgām sejām.

Bija paziņots, ka Roberts Vagners, kuŗš ir izpildījis savu trīs gadu termiņu, tomēr atkal nekandidēs būt nākamā gada Centra valdē. Roberts pēdējos trīs gados cītīgi ir strādājis nākotnes attīstības komitejas vadībā, piestrādājot pie svarīga darba pētīt iespējas Centra nākotnei. Mārtiņš Gaide, Centra kasieris, kuŗam arī trīs gadi bija izpildīti, piekrita atkal kandidēt, un viņu pārvēlēja. Kaspars Reinis kandidēja, un viņu ievēlēja. Kaut esam bēdīgi, ka Roberts vairs nebūs valdē, esam pateicīgi par viņa lielo darbu Centra labā. Esam pateicīgi, ka Centra valdē Mārtiņš Gaide varēs turpināt burvīgo darbu. It sevišķi arī pateicamies par Kasparu Reini  jauns valdes loceklis, kuŗš ir pilns ar lielām gudrībām, enerģiju un jaunām idejām. Protams, arī pateicamies par pārējiem valdes locekļiem, kuŗi piekrita turpināt savu lielo darbu Centra labā.

 

Pateicamies par čakliem un devīgiem Daiļamatniekiem

 

Ar aplausiem sirsnīgi pateicāmies par milzīgo Latviešu Daiļamatnieku Savienības Kanadā ziedojumu Centram ($4,300) un bibliotēkai ($400). Šī ir peļņa no Daiļamatnieka Etsy veikala pēdējo divu gadu darbības (neieskaitot šī gada). Pateicība par šīm dāvanām arī pienākas grāmatu un mantu ziedotājiem, uz ko Daiļamatnieku veikals balstās, kā arī čaklai Etsy komandai: Mārai Gobai, Zintai Enzeliņai, Silvijai Shedden un Sarmītei Vilkai. Ar viņu lielo darbu ziedotie latviskie priekšmeti atrod jaunas mājvietas, kur tie tiek cienīti, nevis putekļus krājot kādā aizmirstā kaktiņā, nenovērtēti kādā Value Village plauktiņā vai sliktākā gadījumā izmesti atkritumos. Apciemojiet viņu Latvian Artisans Etsy veikaliņu, kur ne tikai varēsit atrast kādus dārgumiņus sev vai ko dāvināt, bet arī palīdzēsit Centram.

 

Pateicamies par pārliecinošu biedru atbalstu, lai Centrs kļūtu iekļaujošāks

 

Kopā ar jauniegūto informāciju par Centra darbību un valdes vēlēšanām, šī gada Kanadas Latviešu Centra Toronto pilnsapulcē notika pāris svarīgi grozījumi Centra statūtos. Esam pateicīgi par to, ka vairums balsotāji piekrita ieteiktām maiņām un tamdēļ sākot ar 2021. g. 30. septembri Dāmu Komiteja (Ladies Auxiliary) būs tagad saukta Pasākumu Komiteja (Events Committee) un ka šinī Pasākumu Komitejā varēs piedalīties ne tikai sievietes, bet citi arī. Ar šīm maiņām Latviešu Centrs būs iekļaujošāks. Atbildības nav mainījušās, tikai nosaukums un kuŗš var piedalīties.

Bija lielas diskusijas par to, ka ieteiktās statūtu maiņās bija pielikts vārds “volunteering”. Šis vārds nebija oriģinālos statūtos, bet bija pielikts ieteiktās maiņās, lai uzsvērtu komitejas brīvprātīgo raksturu. Bet, tā kā mēs visi, kuŗi palīdz Centram, esam brīvprātīgie, tad izņēmām vārdu volunteering no ieteiktām maiņām. Ar to ka ieteiktie statūtu grozījumi bija pieņemti, tad maiņu komitejas nosaukumam un kuŗš var kandidēt un būt ievēlēts komitejas valdē, pieņēma tanī pašā vakarā  2021. g. 30. septembrī. Latviešu Centram turpinās būt Dāmu Komiteja, tikai ar citu nosaukumu un ar iespēju vairākus palīgus pievilkt. Ar vairākiem palīgiem varēsim vairāk paveikt un vieglāk to paveikt. Visi centra rīkotie sarīkojumi, balles, azaidi, tirdziņi, ēdienu gatavošanas talkas un citi pasākumi būs Pasākumu Komitejas un viņu palīgu rīkoti. Darbs būs sadalīts pa mazākām grupiņām ar saviem palīgiem  kā piemēram jau Alberts Upeslācis un Pēteris Puķītis ar palīgiem cītīgi plāno mums jaukas 18. novembŗa svinības, par ko dzirdēsit drīzā nākotnē!

Lūdzu saprotiet, ka Dāmu Komiteja NAV likvidēta! Pasākumu Komiteja NAV jauna komiteja. Komiteja vēl turpinās rīkot brīnišķīgus, jautrus, informātīvus un veiksmīgus pasākumus. Visas dāmas, kuŗas jau ir Dāmu Komitejas VALDĒ un ievēlētais termiņš nav vēl beidzies (pēc trim gadiem jāpārvēl un pēc sešiem gadiem vienu gadu jāizsēž pirms var atkal kandidēt), var turpināt darboties komitejā. Nekas tur nemainās. Arī, ja kāda gadījumā vairs negrib turpināt darboties Pasākumu Komitejas valdē (kas starp citu būtu ĻOTI žēl  žēl Centram un žēl visai sabiedrībai), tad process ir tā kā vienmēr  aizsūtīt vēstuli priekšsēdei. Visas dāmas, kuŗas ir Dāmu Komitejas valdē un ievēlētais termiņš IR beidzies, tāpat kā āgrāk, ir jāpārvēl. Visi ievēlētie termiņi turpinās kā ir bijis. Sēdes turpinās kā ir bijušas. Vēlēšanas turpinās kā ir bijušas, izņemot, ka ne tikai sievietes varēs kandidēt un būt ievēlētas. VISI Centra biedri, kuŗi grib palīdzēt plānot un rīkot Kanadas Latviešu Centra Toronto pasākumus, var nākt Pasākumu Komitejas valdē. VISI latviešu sabiedrībā, kuŗi grib palīdzēt plānot un rīkot Kanadas Latviešu Centra Toronto pasākumus, var nākt palīgā Pasākumu Komitejai. Un VISI latviešu sabiedrībā, kuŗi grib brīvprātīgi palīdzēt Latviešu Centram ar citiem svarīgiem darbiem (kā piemēram, būvdarbiem, dārzu darbiem, utt.), var nākt palīgā Centram. Piesakieties Centra birojā un pasakiet kādos darbos jūs vēlaties palīdzēt. Jūsu vārds un kontaktinformācija būs pielikta mūsu ļoti svarīgā un vērtīgā brīvprātīgo palīgu datubazē, lai zinām, pie kā var griezties, kad palīdzība vajadzīga.

Izskatnēja jautājums par to, kā statūtus var mainīt un vispār vai var mainīt. Atbilde ir šāda: Section 6.7 of our Statutes govern changes to the Bylaws. At a properly called meeting, like the AGM (14 days notice that includes the precise text of the proposed change), 2/3 of the votes present (in person or by proxy) must vote in favour of the change for it to take effect. Tā kā ieteiktie grozījumi bija izsūtīti laicīgi ar pilsapulces dokumentiem un vairums balsu bija PAR maiņām, tad statūtus varēja grozīt.

Pateicamies par Dāmu Komiteju un visiem viņu palīgiem

 

Jā  kopsavilkumā par pilnsapulci ir daudz par ko pateikties, bet ir vēl DAUDZ kas cits par ko pateikties un tas mums jādara skaidri un skaļi  lai visi to dzird un saprot.  Tātad jums jāiedomājas, ka Kanadas Latviešu Centra Toronto valde ir uzkāpusi kādā augstā kalna galotnē ar milzīgu tauri. Tagad iedomājieties, ka ar milzu taures palīdzību, lai VISI latviešu sabiedrībā var dzirdēt, mēs skaidri, skaļi un sirsnībā izsakam, ka mēs, Kanadas Latviešu Centra Toronto valde, esam:

  • pateicīgi visām, kuŗas ir kādreiz darbojušās Centra Dāmu Komitejā, un visiem, kuŗi ir palīdzējuši Centra Dāmu Komitejas rīkotos notikumos;
  • pateicīgi par visiem Centra Dāmu Komitejas rīkotiem notikumiem, visām sasmērētām maizītēm, izceptiem saldumiem, marinētiem gurķiem un citiem gatavotiem gardumiem, visām pārdotām mantām, produktiem un gleznām, kā arī skaisti izdaiļotām telpām un citiem lieliem darbiem, ko Dāmu Komiteja ir paveikusi Centra labā;
  • pateicīgi par visu lielo naudu, ko Centra Dāmu Komiteja ir pa šiem ilgiem gadiem ievākusi Centram un sabiedrībai par labu;
  • un vispār pateicīgi par visām gaŗām ziedotām stundām, ko Dāmu Komiteja un viņas palīgi ir ziedojuši Kanadas Latviešu Centra Toronto un latviešu sabiedrības labā;

Mēs, Kanadas Latviešu Centra Toronto valde (kā arī noteikti visi citi latviešu sabiedrībā) ceram, ka KATRA kuŗa ir pašreiz Dāmu Komitejā (ko tagad saucam par Pasākumu Komiteju), turpinās savu lielo un vērtīgo darbu Centra un sabiedrības labā.  Jūs esat Centram vajadzīgi! Jūs esat latviešu sabiedrībai vajadzīgi! Lūgums citiem čakliem spējīgiem rūķīšiem: iesim viņām palīgā!

 

Pateicamies par visiem vērtīgiem brīvprātīgiem palīgiem, ziedotājiem un atbalstītājiem

 

Kamēr esam pie lielās taures, vēlamies izteikt, ka Kanadas Latviešu Centra Toronto valde ir arī pateicīgi par visiem citiem ļoti vērtīgiem brīvprātīgiem palīgiem un milzu darbu, ko esat līdz šim paveikuši un turpināsit paveikt! Protams, arī pateicamies par visiem ziedotājiem, atbalstītājiem, Centra sarīkojumu apmeklētājiem, Centra zāles un telpas īrniekiem un lietotājiem, kā arī visiem, kuŗi uzskata, ka Kanadas Latviešu Centrs Toronto ir ļoti svarīgs latviešu sabiedrībai un tamdēļ ļoti nozīmīgi to saglabāt un atbalstīt. PALDIES VISIEM JUMS!

Punkts. Pietiek. Laiks atkal ēst kādu mielastu pārpalikumu (par ko arī ļoti pateicamies). Turiet acis vaļā tuvākai informācijai Pasākumu komitejas pilnsapulceI. VISI, kuŗi vēlas palīdzēt Centra pasākumus plānot un rīkot, būs laipni aicināti.●

KLCT valde

X