NETĒRĒSIM SPĒKUS STRĪDOTIES, BET STIPRINOT LATVIEŠU CENTRU TORONTO UN LATVIEŠU SABIEDRĪBU KANADĀ!

NETĒRĒSIM SPĒKUS STRĪDOTIES, BET STIPRINOT LATVIEŠU CENTRU TORONTO UN LATVIEŠU SABIEDRĪBU KANADĀ!

 

Turpinās paskaidrojumi par pārmaiņām Centra valdē

 

Daudzi sabiedrībā ir izteikušies, ka saprot un piekrīt kapēc mēs, Latviešu Centra Toronto valde, ierosinājām statūtu grozījumus, lai mainītu Dāmu Komitejas nosaukumu un arī atļautu ne tikai sievietēm būt Dāmu Komitejas valdē. Faktiski, tik daudzi piekrita, ka Latviešu Centra pilnsapulcē lielākais vairums Centra biedru balsoja PAR šīm ieteiktajām izmaiņām. Bija dzirdēts pēc pilnsapulces, ka “taisīt šīs maiņas ir tikai vajadzīgs process, tamdēļ nav vietas emocijām”, ka “kā mēs šajos modernajos laikos varētu NEtaisīt šīs izmaiņas?” un ka “esmu Dāmu Komitejā un neesmu apvainota un pavisam piekrītu šiem statūtu grozījumiem”.

Ir diemžēl daži, kuŗi ir ļoti stingri pretojušies statūtu grozījumiem, uzspiež citiem savus uzskatus, kā arī izplata baumas vai nepareizus faktus. Ir arī vairāki, kuŗi nedomā neko ļaunu, bet vienkārši nesaprot visu, kas ir noticis un kapēc bija lietas jāmaina, un tamdēļ prasa jautājumus un tuvākus izskaidrojumus. Tā kā par šiem statūtu grozījumiem eksistē neskaidrības un baumas, ir ļoti svarīgi uzskaitīt nepareizos apgalvojumus un tos izlabot ar pareiziem faktiem. Šie pareizie fakti arī palīdzēs ieviest skaidrību un atbildēs uz tiem jautājumiem, kuŗi ir radušies statūtu maiņas procesā.

Dzirdēts ir, ka…

Centra Dāmu Komiteja ir likvidēta.

Fakts ir

Nē, Centra Dāmu Komiteja NAV likvidēta.

Bijusī Dāmu Komiteja, kuŗas jaunais nosaukums ir Centra Pasākumu Komiteja, vēl turpinās rīkot brīnišķīgus, jautrus, informātīvus un veiksmīgus pasākumus. Sēdes turpināsies kā ir ierasts. Vēlēšanas turpinās kā ir bijušas, izņemot, ka ne tikai sievietes varēs kandidēt un būt ievēlētas. VISI Centra biedri, kuŗi grib palīdzēt plānot un rīkot Kanadas Latviešu Centra Toronto pasākumus, var nākt Pasākumu Komitejas valdē. VISI latviešu sabiedrībā, kuŗi grib palīdzēt plānot un rīkot Kanadas Latviešu Centra Toronto pasākumus, var nākt palīgā Pasākumu Komitejai. Dāmu Komiteja NAV likvidēta, bet tieši otrādi  būs paplašināta un pastiprināta. Vairāki no mūsu sabiedrības varēs nākt pašreizējām Dāmu Komitejas valdes loceklēm palīgā.

Dzirdēts ir, ka…

Centra Pasākumu Komiteja ir jauna komiteja.

Fakts ir

Nē, Centra Pasākumu Komiteja NAV jauna komiteja.

Jā, komitejai ir jauns nosaukums un iespējams sastāvs, un jā, komitejai būs vairāki sarīkojumi, par ko viņi būs atbildīgi, bet tā nav jauna komiteja. Pasākumu Komiteja būs atbildīga ne tikai par Dāmu Komitejas rīkotiem pasākumiem, bet arī par pasākumiem, ko Centra valde āgrāk rīkoja, kā piemēram, 18. novembŗa svinības, Jāņu svinības un Vecgada vakara svinības. Bet tā kā Pasākumu Komiteja būs iekļaujošāka, tad vairāki sabiedrībā varēs nākt palīgā un ar to būs lielāks darba spēks pieejams. Visi Centra rīkotie sarīkojumi, balles, azaidi, tirdziņi, ēdienu gatavošanas talkas un citi pasākumi būs Pasākumu Komitejas un viņu palīgu rīkoti. Darbs būs sadalīts pa mazākām grupiņām ar saviem palīgiem. Ar vairākiem palīgiem varēsim vairāk un vieglāk paveikt.

Dzirdēts ir, ka…

Pašreizējās Dāmu Komitejas valdes locekles ir IZMESTAS.

Fakts ir

Nē, NEVIENS nav izmests. Visas dāmas, kuŗas jau ir Dāmu Komitejas VALDĒ un ievēlētais termiņš nav vēl beidzies (pēc trim gadiem jāpārvēl un pēc sešiem gadiem viens gads jāizlaiž pirms var atkal kandidēt), var turpināt darboties komitejā. Viņas NAV izmestas.

Ja kādām ievēlētais termiņš IR beidzies, tāpat kā āgrāk, ir jāpārvēl. Viņas arī NAV izmestas. Un ne tikai tas, ka viņas NAV izmestas, bet neviens NEVĒLAS, ka viņas aiziet. Centram ir vajadzīga viņu pieredze, spējas un zināšanas par Centra pasākumiem, kuŗus viņas ir tik labi un veiksmīgi sarīkojušas pagātnē, lai varam atkal tos rīkot nākotnē. Jā, vairāki pasākumi būs pielikti pie komitejas dienas kārtības, bet arī būs vairāki palīgi, lai šos pasākumus rīkotu. Doma bija tāda, lai citi mūsu sabiedrībā, kuŗi mīl Centru un grib palīdzēt rīkot pasākumus,  PIEBIEDROTOS jau eksistējošai Dāmu Komitejai  NE TO ATVIETOTU. NE KOMITEJU SĀKT NO SĀKUMA NO ZILA GAISA, BET PALĪDZĒTU DĀMU KOMITEJAI TURPINĀT PAVEIKT VIŅU LIELO VĒRTĪGO DARBU.

Dzirdēts ir, ka…

Ir jau izveidojusies jaunā Pasākumu Komiteja un ir jau priekšsēdis ievēlēts.

Fakts ir

Nē, jaunā komiteja NAV izveidojies un nē, NAV jauns priekšsēdis ievēlēts.  BET IR pareizi, ka jau IR Pasākumu Komiteja un IR priekšsēde. Tā ir pagājušā gada Dāmu Komiteja un Dāmu Komitejas priekšsēde.

Pēc Centra statūtiem Dāmu Komitejas (Pasākumu Komitejas) gada pilnsapulcei ir jānotiek divu nedēļu laikā no Centra Valdes gada pilnsapulces UN tai ir jābūt izziņotai visiem Centra biedriem vismaz divas nedēļas pirms pilnsapulces datuma. Starp citiem svarīgiem darbiem pilnsapulcēs ievēl un pārvēl valdes locekļus. Oficiāla Dāmu Komitejas (Pasākumu Komitejas) pilnsapulce, kuŗa ir bijusi izziņota visiem Centra biedriem, vēl NAV. Diemžēl ar visiem grozījumiem un pārprašanām šī pilnsapulce, kuŗai jānotiek ne tikai laicīgi pēc Centra pilnsapulces, bet arī jābūt visiem biedriem laicīgi izziņotai, notiks, bet ar nelielu kavēšanos. Tā būs rīkota virtuāli, trešdien 10. novembrī, 19.00 vakarā. TAD, ja būs brīvas vietas komitejā, VISI Centra biedri, kuŗi ir interesēti palīdzēt rīkot Centra pasākumus, varēs kandidēt uz Pasākumu komitejas valdes vietām.

Dzirdēts ir, ka…

Dāmu Komitejas locekles nebija informētas par šīm ieteiktām maiņām.

Fakts ir

Jau vairākās Centra pilnsapulcēs Centra biedri ir pacēluši ieteikumu pārmainīt komitejas nosaukumu un sastāvu. Jau pirms pagājušā gada Centra pilnsapulces Dāmu Komitejai bija prasīts pārrunāt un izteikties par ieteiktām maiņām. Viņām bija prasīts, ja nepatīk ieteiktās maiņas, tad lai iesaka kā citādāk varētu pastiprināt darba spēku Centra pasākumu rīkošanai.

Kaut Dāmu Komiteja ir bijusi ļoti stipra, vērtīga un spējīga Komiteja ilgus ilgus gadus un tanī laikā TIK DAUDZ paveikuši Centra labā, reālitāte ir, ka pēdējos gados komiteja un pieejamais darba spēks ir krietni samazinājušies. Daudzas komitejas locekles ir ar gadiem palikušas vecākas un pašas izteikušās, ka nevar vairs tik daudz paveikt kā āgrāk. Mazāk un mazāk atnāk uz sēdēm un mazāk un mazāk ir spējīgas rīkot vai nevēlas rīkot visus pasākumus, par ko vienmēr DK ir bijusi atbildīga, jo ir pieejams tik maz darba spēka. Kā minēju, jau vairākās Centra gada pilnsapulcēs Centra biedri ir lūguši par šiem statūtu grozījumiem, bet neko neesam varējuši mainīt, jo ieteiktām maiņām ir jābūt laicīgi izziņotām visiem biedriem pirms var par tām balsot. Arī gribējām dot iespēju Dāmu Komitejas valdei savā starpā pārrunāt šos ieteikumus pirms par tiem balsojam. Pirms pagājušā gada Centra pilnsapulces Dāmu Komitejas valdei bija pārsūtītas ieteiktās maiņas un lūgts par viņām pārrunāt. Viņas pēc tam paziņoja, ka viņas “nebija nākušas pie kaut kāda viedokļa par visiem punktiem”. Sakarā ar viņu atbildi, nekādas maiņas statūtos nebija ieteiktas pagājušā gada pilnsapulcē. Diemžēl, Dāmu Komitejas valdei arī nebija nekādi citi ieteikumi, kā stiprināt viņu darba spēkus. Kopš tā laika viņām ir bijis daudz iespēju pašām uzrunāt personas, lai darbotos komitejā un lai to pastiprinātu. Bet, tā kā Centra valde nekad nesaņēma citus ieteikumus kopš pagājušā gada kā stiprināt Centra pasākumu rīkošanu un Dāmu Komiteja turpināja samazināties, 2021. g. septembŗa sākumā bija atkal pacelts ieteikums grozīt statūtus Centra valdei (kas ieskaita DK priekšsēdi un priekšsēdes vietnieci). Pēc tam Centra valdei bija iespēja ieteikumus izlasīt un par tiem izteikties, lai atkal nepaietu gaŗām iespēja prasīt Centra biedriem kā viņi jūtas par ieteiktiem grozījumiem, un ieteikumi bija ielikti Centra valdes pilnsapulces dokumentu pakā un izsūtīti laicīgi Centra biedriem, lai par tiem varētu balsot šī gada Centra pilnsapulcē.

Dzirdēts ir, ka…

Visas dāmas Dāmu Komitejā ir apvainotas.

Fakts ir

Vairums DK (PK) ir izteikušās, ka viņas NAV apvainotas.

Jā, ir dažas, kuŗas ir izteikušās, ka viņas ir apvainotas, bet tās ir tās pašas, kuŗas turpina teikt, ka viņas ir izmestas. Kuŗš nebūtu apvainots, ja pēc ilgiem gadiem un liela darba tu būtu izmests? Bet, kā jau esam daudz uzsvēruši, NEVIENS NAV IZMESTS. Jā, vairums DK (PK) komitejā ir izteikušās, ka viņas negribēs turpināt darboties komitejā, bet daudzām no tām iemesls, kapēc viņas nevēlas turpināt, NAV tas, ka viņas nepiekrīt statūtu grozījumiem. Dažām ir personīgi iemesli un dažas ir izteikušās, ka gaisotne ir palikusi ļoti negātīva. Cerība ir, ka ja debates, pretošanās un dusmas izbeigsies, tad uzlabosies arī gaisotne un daudzas no pagājušā gada DK (PK) valdes gribēs atgriezties, lai kopā atkal varētu strādāt Centra labā.

Dzirdēts ir, ka…

Ieteiktās maiņas nav vajadzīgas. “Nav jālabo, kas nav saplīsis”. 

Fakts ir

Ne tikai gribam palīdzēt pastiprināt Dāmu Komiteju, atļaujot VISIEM Centra biedriem, kuŗi grib palīdzēt rīkot Centra pasākumus, iestāties Pasākumu komitejā, bet šīs maiņas ir svarīgas, lai modernizētu Centra darbību, lai esam iekļaujošāki, lai nav nekāda diskriminācija pret nevienu. Lūdzu ziniet, ka cenšamies piestrādāt, lai arī citi šķēršļi (gan iekļaušanai, gan pieejamībai) būtu novērsti, lai būtu tā, ka VISI, kuŗi grib apciemot Centru vai darboties Centrā, justos iekļauti un gaidīti.

Kā varat redzēt, ieteiktie statūtu grozījumi bija vajadzīgi, nebija domāti apvainot vai izmest nevienu un domāti Centram un sabiedrībai tikai par labu. Ja vēl kādam ir jautājumi, neskaidrības vai uztraukumi, tad pieslēdzieties mūsu nākamā virtuālā biedru sapulcē (Town Hall), trešdien, 3. novembrī. Tuvāka informācija sekos. Tad nedēļu pēc sapulces, trešdien 10. novembrī, piebiedrojieties arī Pasākumu Komitejas gadskārtējā pilnsapulcē un piekrītiet ziedot laiku Pasākumu Komitejai. Tuvāka informācija sekos arī tai sēdei.

Mīļā latviešu sabiedrība, pieliksim labāk visu enerģiju, kas pašlaik tiek pievērsta lielām diskusijām, pretestībām un dusmām, pie Dāmu Komitejas (Pasākumu Komitejas) stiprināšanas. Stiprinot Dāmu Komiteju (Pasākumu Komiteju), jūs palīdzēsit stiprināt mūsu Centru un latviešu sabiedrību Kanadā.

Ziedosim! Zaļosim! Augsim!

Kanadas Latviešu Centra Toronto valde

 

X