Pat aiz mākoņiem ir saule

Latviešu Centrs Toronto arvien turpinās atbalstīt latviešu sabiedrību un kultūru

Kopš Latviešu Centrs pazi­ņo­ja, ka ir The Birches cate­ring jā­slēdz, varbūt šīs bē­dīgās ziņas ju­tās daudziem, it kā debesis pēkšņi aptumsa un silti spīdošā saulīte pazuda aiz tumšiem mākoņiem. Jā, Birches catering vairs neturpinās darboties, bet ir svarīgi mums visiem atcerēties to, kas NE­BEIDZ darboties mūsu iemī­ļotā Kanadas Latviešu Centrā Toronto, un to baudīt, slavēt un atbalstīt. Pat aiz mākoņiem saule vēl turpina vienmēr spī­dēt.

Sarīkojumi vēl tiks rīkoti.  Būs vēl koncerti, tautas deju uzvedumi, teātŗi, dzejas va­kari un  lekcijas.  Vēl sastrā­dā­simies ar TILTS, lai po­pu­lāri Latvijas mākslinieki pie­stātos arī Toronto, piedāvājot mūsu sabiedrībai brīnišķīgus uzvedumus, kā piemēram, kad pie mums ciemojās Vilkači, Ruta un Valdis Muktupāveli un Iļģi.

Būs vēl informātīvi pasā­kumi, uzjautrinoši pasākumi un tādi, kuŗi dod iespēju at­balstīt mūsu latviešu sabiedrī­bu un baudīt latviešu kultūru. Jā, būs vēl svinības – ieskaitot Latvijas dzimšanas dienu, ko katru gadu svinam ar “Dienu Latvijai” – pilnu dienu Lat­vi­jai bez nekādām ieejas mak­sām visiem dalībniekiem.

Bibliotēkā varēs vēl atrast, ko lasīt, vai filmiņu, ko pa­skatīties. Varēs vēl Northern Birches bankā kārtot finances. Varēs vēl nopirkt dāvaniņus ci­tiem vai varbūt arī sev Latviešu Centra Letts Shop, kur var iegādāties mūzikas ierakstus, rotas, grāmatas, ēda­mo, kā piem., zupas, zir­ņus, čipšus un citus gardu­mus.

Varēs vēl sūtīt bērnus un mazbērnus mācīties par Lat­viju un Latvijas kultūru, jo Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skola vēl notiks.  Katru gadu Latviešu Centrs izdod telpas par brīvu organi­zācijām – vismaz 300 reižu, ieskaitot latviešu skolai klases telpas sestdienās. Citas orga­ni­zā­cijas arī varēs turpināt rī­kot savas sēdes, klases, nodar­bības un mēģinājumus Latvie­šu Centrā.

Varēs vēl dejot tautas dejas un balles dejas, dziedāt tautas dziesmas un koŗu dziesmas, un daudz ko vēl, jo dejas grupas un koŗi vēl varēs sa­tikties mēģinājumos un “ball­room dancing” klases vēl būs piedāvātas.

Organizācijas vēl satik­sies un veiks svarīgu darbību Lat­viešu Centra telpās. Bērni varēs vēl mācīties kā mezglus siet, kā ugunskurus sakraut un kā piparkūkas cept, jo gaidas vēl rīkos nodarbības.
Varēs vēl iemācīties kā lat­viskos cimdus adīt un tau­tas tērpus šūt, latviešu rokdar­bus apbrīnot, kā arī kādus pirkt, jo Daiļamatnieki vēl rok­darbus mācīs, izstādīs sa­vus meistardarbus izstādēs, skatu logos un pārdos skaistās preces Mārtiņtirgos.

Varēs vēl svinēt vecvec­mammiņas 100 gadu jubileju, Mātes dienu, Kapu svētkus un citas svarīgas svinības ar gar­diem mielastiem – brīvprātīgi rīkotos azaidos un BBQs.

Varēs atkal mācīties kā Jāņu sieru taisīt, kliņģeri un tortes cept, latviskās Lieldienu olas krāsot, gurķus marinēt un gūt citādas vērtīgas zināšanas.

Varēs vēl satikties, parunā­ties un izpriecāties ar veciem draugiem un/vai satikt jaunus – Umurkumurā iedzeŗot alu­tiņu vai dejojot kādā ballē.

Un Centra telpas varēs izīrēt visāda veida pasā­ku­miem un sarīkojumiem. Vie­nīgā starpība būs, ka klientam pašam būs jānokārto ēdināša­nas pakalpojumi.

Daudz, kas mums ir bijis ierasts, baudīts un varbūt pat uzskatīts kā pašsaprotams, vēl turpināsies. Būs arī jauni pa­sākumi. Centra galvenais mēr­ķis un uzdevums ir uzturēt un attīstīt latviešu sabiedrību To­ronto un apkārtnē, nevis tikai tagad, bet arī daudzus gadus uz priekšu. Un ja nāks talkā vēl citi brīvprātīgie darbinieki, tad varēs rīkot vēl vairāk pasākumus, sarīkojumus un citu, lai vēl ne tikai uzturētu un attīstītu lat­viešu sabied­rī­bu, bet stip­ri­nātu mūsu lat­viešu sa­bied­rību!

KLCT valde

416-759-4900
office@latviancentre.org

Kanādas Latviešu Centrs Toronto
4 Credit Union Drive
Toronto, ON M4A 2N8
Canada

X